فعالیت ها و نمایشگاه ها

TUBE&WIRE RUSSIA 2023

TUBE&WIRE RUSSIA 2023 (1)
TUBE&WIRE RUSSIA 2023 (2)

انجمن تجاری پاکستان-چین

انجمن تجاری پاکستان-چین 2
انجمن تجاری پاکستان-چین